םיקזבמ     ןוחטיב     ינידמ     ץראב     םילילפ     תבש ףסומ     עובשפוס  
  ילארשי לגרודכ     ילארשי לסרודכ     ןשקא    
  ץראב     ןוהה קוש     םיקסע ןיזגמ    
  היזיוולט     ןונגס     המרוג     בירעמ תוריית     לנימרט     תורפס     תוברת     
  תא     המרוג     םירוה תויהל     ןונגס     םישנ       
  ןייל ןוא     םיבשחמ      
  םידליל בירעמ     רעונל בירעמ      
  צ"לשאר     ןולוח    ןורשה    ביבא לת    קוריה ףדה    הפיח    םילשורי    בגנ   
  fixtravel      ב"סשת ןסינ 'א ץרמב 14 ,ישימח םוי תרודהמ
תיבה רתאל ךופה   טא'צ   ונל בותכ   הרזע   ונלצא ומסרפ   חתופ ףדל  
     
ןויכרא
ואדיו
ואדיו ןויכרא
בירעמ תצובק ירתא 
?ןמוקיפאה הפיאו


תורשע ןיא הזה חספב
םיירבע םיקסיד
שי תאז לכב .םישדח
חיוורמש יצרא המלש
לודגב

בהל יש

םא) ןיבי םייח תא קיעזהל רשפא אתשה חספב לבא ,תרוסמל תחתפתמ רבכ וזה הריקסה
."!ךפהמ" :קועזלו ,(אלש ריבס .לבקמ אוהש םיכרפומה םימוכסב ,ןבומכ ,דומענ
לכ תא וכילשה טושפ תולודגה םיטילקתה תורבח םהבש ,םימדוקה םיגחל דוגינב
דעו ראונימ .ןועגישב ןויגיה ןמתסה םעפה ,םיפדמה לע ןהלש תוירשפאה תואצוהה
,רדיל ירבע ומכ םיטלוב םינמאו ,םישדח םיקסיד לש תינויגה הסירפ הכרענ וישכע
ושגוה אל םירחאו סיטרופ ימר ,ץיבורוה לאירא ,לטסופ ינרק ,יקומ ,ףורחס ירב
בלה תמושתב תוכזל דחא לכל הרשפא םהלש תמדקומה האצוהה .האי ךכ .חספל אלפנ ישכ
םא .גחה תארקל ,וישכעו ,קסידה תאצוה םע דימ - םיניינק ילג ינשבו ,ול היוארה
שדח םובלא ולו האיצוה אל ,ימואלה רטמורבה שומשמב הנייטצה דימתש ,ןוקילה תרבח
קר ותיא איבמ יחכונה חספה ,המאתהב .בטיה םנפוה רסמהש ןמיס ,גחה תארקל דחא
םינמאה קוידב הלא ,ינויגה .יצרא המלשו ןב הבהז לש םתומדב ,םילודג םימוב ינש
ויגוסל ,רוזחמ אוה חקלה לש ףסונ ןייפאמ .ישה ישולת יקיזחמ לע םירעתסמש
הז .יחכונה ביבאב לודג סוש םה תושדוחמ תואצוהו תויח תועפוה ,םיפסוא .םינושה
םינשי םירמוחל תיוושכ עה הייהנהמ םג לבא ,תיחרכה תויולע תנטקהמ םג עבונ
תשלושמ הספוק איה דחוימב הקיחצמ .קלא ,"בוט ונל היה" הבש הפוקתהמ ,םיבוהאו
הז תא ורפסת וכל ."בוט היהי" יטסילאירוסה םשל התכזש ,ןפג ןתנוי תוריצימ
.(יופש ילארשי חרזא לכל ,ןיפולחלו) "לול" תרובח יאצויל

תכלוה העפות ,יאמצע ןפואב ואצוהש םיקסיד המכל ךייש ןמוקיפאה לש ינשה דצה
אקווד ,רעצה הברמל .תולודגה תורבחה לש תיפסכה ןתוטטומתה עקר לע תטשפתמו
,עודמ .רבד ונדמל אלש וליאכ ,חספ תארקל תואצוה לש תינרמש המגמ שי הזה רזגמב
קוושל ידכ ?וישכע אקווד ןמרבליז מדא לש הרוכבה םובלא תא איצוהל רעב ,לשמל
.םחוננ רימס היח לש רדהנה קסידב ,אחינ ?גחל ישהמ קלחכ ,םידבוע ידעוול ותוא
קוש .תחנ ונל בסהל וחילצהש תודיחיה תוירוקמה תואיציהמ תחאב ,בגא ,רבודמ
.הפיח לעופה לש הברחה התנגהמ רתוי רערועמ אתשה חספב םיירבעה םיקסידה

םיחבושמ םימובלא לש ףטשב החתפנ וזה הנשהש ריכזנ ,הנומתה תא ןזאל ידכ לבא
ףסא לש "ואוש קוט"ו "לארשי עמש" ,"יטמוטוא יצח" ,"רחאה" - רתיה ןיב .רתויב
ףוקיש אלא ,תיתימא בצמ תנומת חרכהב אל איה ונב הטשפש תוימומגעה ןכל .ךילרא
הניא הבוט ל םכילע אובתש הריקסה - םיגייסה דעצמב דועו .חספ הכאוב עציהה לש
."לארשי לוק" יריכב לש תרוקיבה ילגלג תחת ונחטנ רבכש םיירט םיקסיד תללוכ
הילוכנלמ" ,(דירחהל שלח קסיד) ןייטשנייא קירא לש "הבוטר שמש"ב רבודמה
קילומש לש "קוחר םוקמל"ו (ויתולבגמ ףא לע ,הפי קסיד) רנדור ימח לש "יתבוהא
םירומאש םיקסיד הרסח םג המישרה .(המזירכ לוטנ לבא ,חלצומ הרוכב קסיד) יקסולק
לש ףסואה ,וירבח ללשו ןרות ןד לש היחה העפוהה ומכ ,וט-וט-ואה תמרב תאצל
המלש לש "ןואמיצ" ,תמויס םויסלו .ןומחש לגיס לש הרוכבה קסיד וא ץיבר תידוהי
הריקסל סנכנ אל ,תויונחה לא םינוק תובבר םירזהל הפוצמש דיחיה םובלאה ,יצרא
.םיבורקה תועובשב וב לפטנ ,הגאד לא .עובשה ףוסב קר םיפדמב גצוה אוהו תויה
םיקסיד רבעל םכדי וחלשת לא ,תורחא םילימב .תילקיזומ רשכו חמש גח םכל היהיש
.םייטאריפ


הטסא - תיב תרצות םלוע
.לאוורש לע ולע ,זא'גהמ ודרת ?לגה לע עגרכ בכור ינתאה :וטומ

ןפואבש ,הזה םובלאב ידמ יטסילופופ והשמ ,דחא דצמ ,שי :םיטפושה רבח יקומינ
רתסא רמאמכ ,יכ םא) החלצהה לא ךרדב תינתאה תבכרה לע ספטל הסנמ ירמגל רורב
םיריש .(הדאפיתניאה ץורפ זאמ ,ונלצא תוחפל .הנחתב ןמזמ הרצע רבכ תבכרה ,רימש
יא ,ינש דצמ .הטסא ומכ רשכומו ללוהמ בכרהל אלו ,היאגל םימיאתמ "ונתווקת" ומכ
תיזואוטריווה הניגנהמ ,בכרהה ירבח לש הרידאה תויעוצקמהמ םשרתהל אלש רשפא
הנורי לש התומדב ,תילוקה תפסותה .תשד המלש לש הביהרמה תילקיזומה הקפההמו
םיאקיזומ םע ,תושעל המ ,קסע ןאכ שי .הרודמל יתוכיא םסיק דוע הפיסומ ,לארה
טקיורפב רבודמש םג המ .םיקימיגה עקר לע םג תוטלוב םהלש תולוכיהש ,םייתימא
ןכל ,עגרכ םילארשי םינמא רובע תירשפא יתלב טעמכ המישמ ,אוצייה לא וינפש
תוקיסאלקל םישדוחמ םיעוציב ינש הפ םינתונ הטסא .הנבהב תלבקתמ תינתאה המוראה
תא יתאצמ אל ןיידע"ו ,הינמראב ,ררבתמ ,בתכנ "ןבל ישמ תוליל" .קתרמ שוריפ םע
,(רבדמ ינא ,לזאזעל ,המ לע וניבתו ונוב לע ובשחת ,תילגנאל ומגרת) "יתשפיחש
םירע ר בכ ןה םילשוריו טספלב ,ספוא .םילשוריו טספלב ,הקירפא ןיב רבחמ
ימר וליפאו ,תיזואוטריו השקה תדובע םש השוע תשד המלש .אליממ תומואת
תוהובגה תוימלועה תויוכיאהמ העוצר .הגיגחה תא לקלקל חילצמ אל ןייטשניילק
.רתויב

.םהלש העובקה םומיחה תקהלל הטסא תא וכפהיש 2U, ילהנמל רבעוי רישה :תודיתע
.תוצופתב דובכ ונל תושעל וכישמי בכרהה ירבח - תואיצמל הרזחבו


ןב הבהז - בלה ךותב
.םל-ולולולולול-וכ לש תרמז איה הבהז :וטומ

אל םעפ ףאש היזנכשאה תוחאה ומכ תיארנ הפיטעה לע הנומתה :םיטפושה רבח יקומינ
הז צרמ לש רידשתב דחי ףתתשהל .רגרב הנדב רבודמש המוד ,ינש טבמב .הבהזל התיה
שיש הממ רתוי םעפה בושח אוה ,ןקנקב ולכתסת ?'זאטנומוטופ תושעל לבא ,דחא רבד
,תקוושמ ,רמול הצור CMN, לש "הליגר" תינמא איה 2002 לדומ ןב הבהז .וכותב
.תיחרזמה הקיזומה תיישעת לש הלאל דוגינב ,םילבוקמה םיעצמאב תצפומו תנצחוימ
,המאתהב .רפסמב (!)14 םובלא תגגוחש ימ לש הריירקב דואמ יתועמשמ ךלהמב רבודמ
רונמ דוהא ,בודי המלש ומכ ,"םלוכ" לש םלועהמ ועיגהש םיפתוש םובלאב ואצמת
,לכה ירחאו .םימח םיקוביחל םיעוגעגה תא קפסל ידכ קעזוהש ,רימא ישי ןבומכו
,יאמל בקעי לש תצצונו תדבוכמ הקפהב ףוטע ,ותוהמב יחרזמ קסיד איה האצותה
,םתוחה רישה דוחייב .רתוי םיבחר םילהקל ץורקל הרטמב םיטושיק המכ וב ובלושש
תועוצרה ראש .הלבונלטו סנאד ,ינתא ןיב הניבמוק טנטסניא ,"תבזוע תבהוא"
ןועמשו ןפסיג יסוי ומכ ,םיחכומ םיפלקב שומיש ךות ,רשפאש חוטב יכה לע תוכלוה
,המשנ ךליבשב היח" חסונב ,הפייעל םירכומ םיטסקט הרש רגרב הבהז ,ךכו .הליקסוב
יוניש ,תאז לכבו ."ךילע הרפכ ךירחא תכלוה .המשנ ,המשנ ךתוא קר תבהוא .ה משנ
תא חסנל ךיא ...ו השיגר רתוי ,תיטקלפ תוחפ תעמשנש ,הלש הרישב ץוענ יתועמשמ
.תמאב הפי ריש אוה "תקחוצ ינא םימעפל" .םיטסקטה תא בטיה הניבמ ?תונידעב הז
.הפיטעה לע ורתונ םייטמרדה םייונישה ,לכה ךסב

.רטפלק דרו םע תפתושמ הדובע :תודיתע


(ףסוא) יאנב ריאמ - הבהא המכ
.םייתנש ינפל ףסוא יתאצוה אל המל ידיגת ,םימ ידיגת ,שא ידיגת :וטומ

תודע ןונגסמ תונעטב אובל דימת רשפא ,ףסוא לכב ומכ :םיטפושה רבח יקומינ
אוה יכ ,דחוימב השק היעבה יאנב ריאמ לצא .'וכו "...תא םג וסינכה אל המל"ה
,הזכ רישע ראוטרפר םע .הריצי תונש 15-מ רתויו םימובלא העבש ירחא קר עיגמ
ןמזה ,יותיע תניחבמש קפס ןיא .וסנכיי אלש םיאלפנ םיריש המכ ויהי דימת
תארקל הצפקמ לש גוסכ ,םייתנש ינפל תויהל רומא היה ףסוא תאצוהל ילאדיאה
רחואמ ףידע לבא ,לבח .עבט םובלאהו הצפקמ התיה אל ,לעופב ."קודס בל" םובלאה
םירצויהמ דחאב רבודמש וחכשש ונתיאמ םיברל ריכזהל בייח "הבהא המכ" .אל םלועלמ
ריש תוחפל רגשל דיפקמש רמז .וניתוזוחמב םייתימא יכהו םישגרמ יכה םיעצבמהו
רקיעב הטילבמ ףסואל הנזאה .הביהרמ תילוק הגוצת ךות ,םינש שולש לכ דחא אלפומ
ךרואל הלועפ םתיא ףתיש יאנבש םינוש םיילקיזומ םיקיפמ ןיב םירבעמה תא
יול השמ ,יקנאפה עוגנ יפסכ יתמ ךרד ,יפופ ורטקלאה ךידור קיראב לחה .הריירקה
הפיש המ .יקסרודמא ףסא לש באדה עגמב הלכו יטסוקאה לאכימ ריאי ,דנומהה בבוח
תונש נו תורזוח תוזעלה תורמלש תולגל הז רתוי דוע םיסקמש המ .ךלוה לכהש אוה
םשאוהש ,יפסכ יתמ .ןלוכמ השיערמה הקפהה תגוצת אוה "םשג" ,ויחיש ירבח דצמ
םידדצה לכ תא יאנבמ ץלחל חילצה ,םלוכ םירישה ךרואל תיקנאפ המכס התואב שומישב
"יתא לש הלילה" ומכ םיריש .םינשה םע ומלענש םילפא םיקלח ללוכ ,ולש םייטמרדה
דביאו ךלה יאנב םינשה םעש איה ףושחל בבלמ תוחפש הדבוע .םויה םג אלפנ םיעמשנ
לש רוויחה ויחא ומכ עמשנ "םידודנה תניגנמ" ומכ עטק .ותוא ןייפאש דקויה טהלהמ
םיעוציב לש ףסונ קסיד םג ,תלבגומ הרודהמב ,ללוכ ףסואה ."םירחא תומולח"
דוחייב ,רתיבא חאה םע םיטאודה דחוימב םישגרמ .םירכומ םירישל רפורפ םייטסוקא
תא תאז לכב ושכרת ויתובקעב ילואו ,ץימחהל רוסא הזה ףסואה תא ."יוכיס יל שי"
התע רכמנו) תוצפקמב רוסחמ לש האצותכ עבט רומאכש ,"קודס בל" רדהנה םובלאה
.(דבלב לקש 50 ריחמב

תביזע ףוריצב ,יקסרודמא ףסא תקפהב םלש יבאד ורטקלא םובלא - םישורד :תודיתע
.ןועגיש עמשנ .תולק תוישפנ תויורערעתה המכו בשומה


ןמטיו יבוק - הובג לדגמ שארב
.לדחמ תרירבל הפ ךפה קורה ,לדגמ לע ,ילוכנלמ :וטומ

םינש המכ רבכ חטשב בבותסמ ןמטיו .ללכב ער אל ,מממא :םיטפושה רבח יקומינ
םובלא םג .רבדה יעדוי לגעמ תא ץורפל חילצה אל ולש םשה לבא ,תויבקעב עיפומו
רשויב חיוורהל יושע אוה ,ינש דצמ .ירטסיה רגאלשל ותוא ךופהל יופצ אל הרוכבה
,תונכ אוה ולש הקיזומב טלוב יכה טרפה ."אבה ןטקה רבדה" לש יתרקויה ראותה תא
ספסוחמ לילצב םינייפואמש ,םיעונצו םינטק םיריש .וניתוזוחמב הרידנ הנוכת
הפי הדובע ןאכ השע ,ילקיזומה קיפמה ,דדח לארשי .תקדוהמו תנמוימ הניגנבו
"חוכ"ו "םויקה תוכז" ,חתופה "םלוכ" ומכ ,םיקזח םיריש רפסמ ןאכ שי .טלחהב
אצוי ינאו .המדא הטמלו םיהולא הלעמל ,הממדהו ינא ,הובג לדגמ שארב") שגרמה
שי םדיצלש לבח .("הפיסאה רחמ ,וישכע םיפי םיארנ םייחה ,הפועמב רופיצ ,ךרדל
אלש םינחלבו םיילנב םיטסקטב םינייפואמש ,םיימתס םיריש ידמ רתוי םובלאב
ןיינועמ ןמאה ,יאמצע ןפואב םובלא תאצוהב ךורכה ישוקה לכ םעש רורב .םיעגונ
םובלאל תניוצמ המגוד אוה "הובג לדגמ שארב" לבא ,םיריש רתויש המכ וב לילכהל
םישנא ץירמ היה אוה הזכ הרקמבש אל .םיריש השיש ןבPE -ל קמטצהל בייח היהש
לאיצנטופב רבודמ ,הרקמ לכב .תרושקתה לומ ול עייסמ היה תוצמתה לבא , תויונחל
.דמעמ קיזחהל לכויש יאנתב ,חיטבמ

?תמדוקה הרושה תא םתארק אל ,המ :תודיתע


ןמרבליז מדא - ןמרבליז מדא
.דחוים ארונ ינא :וטומ

וליפא ?המ םיעדוי .דחוימב יתשגרתה אל תונזאה יתש ירחא :םיטפושה רבח יקומינ
ינויל ןמרבליז תא התוושה תחאה .תורוקיב יתש יתארק זא לבא .יתממעתשה תצק
בשש זאמ לארשי םעל ומקש םירצויה לודג יגשומב וילע הרביד היינשהו ,רטכר
?המ םיעדוי .שדחמ שגרתהל אל ידכ קר ,בוש יתבשקה .סונמ היה אל ,בוט ונ .ןויצל
םיבלושמ ולש קסידב .הלאג ןיא ,רשכומ בתוכ אוה ןמרבליז .רתוי דוע יתממעתשה
םג .תולקב דדומתמ אל תובכשה ורסוהשכ ףשחנש המ" ומכ ,דחוימב םיפי םיטסקט המכ
ולקה אל םה םג ,ישארב םידהדהמ תוצרמנ ומהש תולוקה דוע .תומימח ואבש תוחור
אל ולש םינחלה לבא ."ףשחנש המ" ךותמ ,"יכותמ עבונ הז ,ינממ ענומ הז .תושוחתב
עגיימל קסעה לכ תא ךפוה דבלב רתנספ לש יטסילמינימה יווילהו ,אירמהל םיחילצמ
םיעימשמ אל לבא ,דואמ םיידולמ ןמרבליז לש םינוגינה ,ןוכנ .םיריש המכ ירחא
תולודג ןאכ ןיא תילוק הניחבמ םג .תוירחסמ תויומכבו ונרכה אל דועש והשמ
רצוי לכ אל .רטכר ינוי אוה רתנספב ומצע תא הוולמש ימ לכ אל ,רוציקב .תורוצנו
,טקלסיד אוה מדא ומצעל ארוקש דחא לכ אל .םיהדמ אוה וילע עמש אל דחא ףאש
.'וכו

,בותכל ךירצ םדאנבה ,הרק המ המל ?םירחאל םיטסקט בותכ י אלש המל :תודיתע
?דבל ירמגל יטרפה ומש תא תוועלו הת ומצעל שיגהל ,רישל ,קיפהל ,ןיחלהל


ןוסח לאירבג - העשה וצ
.ךתוא ריכזהל ךרוצ יתשגרה הרוש לכב אלש ,עדתש יתיצר ,ילש םיהולא :וטומ

ימובלא לג .גחה לש (הבוטל) עיתפמ יכה ינשה קסידה :םיטפושה רבח יקומינ
תשוחת ינוליחה ןיזאמה לצא ריתומ הנורחאל ונתוא ףטושש םייתדה םירקורה
םעט ראשנ ףולבה ףולחב לבא ,"!ןשרוטסיד השועש סוד !וואוו" לש עטקב ,ןוהמית
אוהש ,ןוסח לצא בצמה אל הז .יוושכע קתממ לש הפיטעב םירסמ טנטסניא לש רוכע
ינימל ךפהו ןומירב דמלש יאקיזומב לכ םדוק ןניקסע יכ ,סוש .סוש םגו סוד םג
םובלאב תועוצרה תיברמש אלפ אל .םלוע ןובירל עדוותהש ינפל ,הקירמא םורדב בכוכ
,ימוקמ רודבורט לש גוס אוה ןוסח .תולרע םיינזואל םג ,תומיסקמ ןה ולש הרוכבה
ויחא לשו ולש) הנורחאל ןאכ ועמשנש תוקתרמהמ תורטיג תדובעבו ןיוצמ לוקב שומחש
םירובגת םע ,המחו תבכרומ ,ןוסח םיחאה תיבמ איה םג ,תילקיזומה הקפהה .(איג
םנמאש ,םיירוקמ םיטסקט טעמ אל שי םובלאב .רנסמ לבוי לש ול'צה ומכ ,םיעיתפמ
,םייתד םיגשומב .םלוע ארוב תא ללהל וא ףיטהל םיסנמ אל לבא ,הנומאל םירושק
שידקהו ,הזה עטקב ףוסה דע ךלה אל ןוסחש לבח .תיתונמא הזועת דחאווב רבודמ
להקלו ,רוכמל םג הפצמ שיאה .ותוא םישאהל השק ,ינש דצמ .תורוקמל תובר תועוצר
לש ונוביר" ,הליפתל ולש עוציבה ,הזל רבעמו .תועובק תושירד שי ולש ילאיצנטופה
ריע" .ןיקניש תרצות קורה ימובלא תיברממ הוולש הרפמו יטגרנא רתוי אוה ,"םלוע
.אשונה ריש םג ומכ ,יטסטנפ אוה ,ןושאר לגניסכ אציש ,"ההובג

.ינוליחה וידרה תא םג ופטשי ןוסח רמ לש תובוטה ויתודימ ,םשה תרזעב :תודיתע
.ול עיגמ


רשואמ ןח - םימשמ גוז
.קסידב אל .תנמש בטורב טוקירטנא לש טמרופב קר םיבברעתמ בלחו רשב :וטומ

שומחה ,רשואמ לש ןבל-רוחש תנומת הגיצמ םובלאה תפיטע :םיטפושה רבח יקומינ
ףשוחש קסידה תא ןגנל םיליחתמש דע ,םלועבש רקור הלחא .ינעונפוא סני'ג טק'זב
םובלאה לש תויתייעבה תא לודגב השיחממש ,הנטק המגוד וז .סנלסקא רפ יחרזמ רמז
"תיברעמ"ה הירטמה ךרד תקוושמו תרצוימ רשואמ לש םירוכיבה תריצי ,דחא דצמ .ןנד
המ .ירמגל יחרזמ קסידב רבודמ ,ינש דצמ .ךכמ עמתשמה לכ לע ,יצרא דה לש
,תובר חיטבהש ,הנידמ והיבא לש ישיאה לוהינה .תואסכה ןיב תוקסרתה ?םתלביק
ןאכ התשענש שגרומ .םמצע םירמוחב םג תאטבתמ וזה תוילאודה .לודגב ןאכ ששקפ
לש ךומנ ןונימו דבלב םיירוקמ םיריש ,תעקשומ הקפהב תאטבתמש ,תיניצר הדובע
תילאוטסקט תנומסת התואמ םילבוס םירישה תיברמ המישנ התואב לבא .הלפאח יריש
ידכ דע ףוקש ןויסינ אוה ,אשונה ריש ,"םימשמ גוז" .שורגב הקיטנמור לש הזיגרמ
םג - אלפ הז ירהו ."שי דחא לכל" תחלצה תא תוקחל קסיד טקפמוקהמ תרגינה העיז
רהוז תא ריכזמ םיקרפלש ,ןיוצמ לוקב ןחינ ומצע רשואמ .ןמטיח יזוע בתכ ותוא
אצוי .שגרל ה חילצמ אלו ידמל תיטקלפ ולש הרישה לבא ,העיתפמ הברקב בוגרא
."תכלה ןאל" ןיוצמה רישל ולש עוציבה אוה הזה רשקהב ללכהמ

םא .יחרזמה קושה ךרד תורישי ךלייש ,תירחסמ החלצה קר שפחמ רשואמ םא :תודיתע
.להנמ ףילחיש ,םייתונמא םירגתא ירחא רת אוה


רימס היח - הבהא טושפ
.הזמ למגיהל לוכי אל רבכ ,תחא םעפ קפדנש ימ :וטומ

הברהב בוט עמשנ "הבהא טושפ" לש לילצה .ןמוקיפאה הנה :םיטפושה רבח יקומינ
תירוקמהו תינשדחה תילקיזומה הקפהל תודות דוחייב ,ונלצא םילבוקמה םיטרדנטסהמ
חיפהל םג תעדוי אלא ,בטיה הרש קר אלש תרמזב ןאכ רבודמש הדבועלו ןיול ידוד לש
תינייכבכ ,רימס לש יתרושקתה יומידל דוגינב .העוצר לכב הרעסו המרד תצק
דבכנ קלחש ןוכנ .הל הפיו ,וטנ הקיזומב תקסעתמ איה ןאכ ,תיתרדס תירוטקובורפו
ראתמ llac ycnegreme, ,תילגנאב ריש אקוודש ןיינעמ) "בצמ"ב קסוע םיטסקטהמ
איה .תונמדזמ תודקירב וא םימשא תשפחמ אל רימס לבא ,(רתויב הטובה הרוצב ותוא
שולגלמ םירקמה תיברמב תענמנ איהש ךות ,יתימאו רורב באכ ךותמ הרש טושפ
םאלס"ב ומכ ,דחוימב םיחלצומ םינחלהמ קלח ."םולש השענ ואוב"ה תואשילקל
,ףוריטב שגרל חילצמש רטפלק קחצי לש חרוא תעפוה םע) אשונה רישבו "ראשבלל
תמגוד ,תויזואוטריו הקפה תוגוצת המכ שי ןיולל .(םירכינה םיפויזה תורמל
ףוס השטנ איהש הדבועל רישי רשק ךות ,דימתמ המישרמ רימס לש הרישהו ,"ליבנ"
ימענ) "םימה תורוב"ל הלש עוציבל ובישקה .הלש תויטמרד רבואה תווחמה תא ףוס
תולוקה תלילד הישעתלש ,תניוצמ טושפ תרמז .(?התוא הרש הי ברעש תעדוי רמש
םיטרדנטסב קתרמ ינתא םובלא רצוי לכה ךסה .הנממ םלעתהל רוסא ונלש םיישנה
םובלא .סיפרטסאמ אוה "הפ הלאו םש הלא" .שממ לש איש יעגר המכ םע ,םיימלוע
.לבקל יופצ אוהש וזמ הברהב הלודג בל תמושתל יוארש

.תוצופתה לע בושחל יליחתת ,הפורש תא לארשיב .היח ,ןמזה לע ךל לבח :תודיתע


עבש - ןג
אל רבכ ינא ,גנאב דוע הפל ץירת ,שומ) !םלוכ לעו ונילע םולש אובי דוע :וטומ
.(ימצעל ןימאמ

הירופואה תועצמאב הקלדותש תחתפתמו תכלוה הריירק ירחא :םיטפושה רבח יקומינ
םמצע תא איצמהל תמיוסמ הדימב וצלאנ עבש ירבח ,הדאפיתניאה םורט ימי לש הכימסה
ונתוא רקבל בש תפותהשכ ,םולשו הווחא לע תואמסיס חירפהלו ץולעל השק תצק .שדחמ
עבש יצירעמ תא בזכאל הלולעש לוכיעל דואמ השק הריצי ,"ןג" דלונ ךכו .םוי ידמ
תונזאה לש לטובמ יתלב רפסמ ירחא םגש קסידב רבודמ .ךפהה תא הבוטל עיתפהלו
ירשא" הפיה עטקב ומכ) תכרובמ תובכרומל תודות הז םימעפל .חוציפל השק רתונ
לש המשב רקיעב תואלמש תוקד תורשע ,המשל תונצלפ לש האצות וז םיתעלו ,("שיאה
םה עבש - תחא הטושפ הביסמ ךרובמ לכה ךסה ,ןיידעו ."ריווא" ,תחתופה העוצרה
"האב איה הנה" .םירישל בטיה תלחלחמש תיתצובק הימיכ םע ,םיבוט םיאקיזומ ןיידע
"ולעננ םא" םע בטיה תזזקתמש ,שממ לש הנינפ אוה ירא-ןב שומ עצבמו בתכש
ולו ףנחתהל הסנמ אלו ךרד שופיח אטבמש םובלאב ןניקסע ,הנותחתה הרושב .רתוימה
.(ראטו תוקוברד יווילב) םייפכ םהל עיגמ ,הז רובעב קר .היינשל

ץורפת םא ,ךדיאמ .יטנאשל רוזח נ ,תידועסה םולשה תמזוי ץמואת םא :תודיתע
לש העש עבר ינב םיאולוס לע ססובמה דגאלפנא םובלא לבקנ תללוכ המחלמ
.זאסו ודירי'גיד


תבש האל - שמשה לומ תוינמח
?םעפה ילוא ,ונ :וטומ

םשור השוע .תבש האל לש התומד לעמ ףחרמ רידנ סוזנצנוק :םיטפושה רבח יקומינ
?רדהנ תבתוכ איה יכ ?הל עיגמ המלו ."הל עיגמ"ש וזל תועבצא הקיזחה הישעתה לכש
,תוטובה לע החילס ,ילואו ?םירחאל הבתכש הלא םה הלש םיחילצמ יכה םירישהש ללגב
"שמשה לומ תוינמח" לבא ,ןוכנ לכה ?תינמגוד ומכ תיארנ אלש תרמזב רבודמ יכ
קנע תויומכו בוט ןוצר ןומה .תבש לש םימדוקה הימובלא לש םימוטפמיס םתואמ לבוס
ןטק קלח קרש םיריש לש הפוסא םלומלו ,("תויטנתוא" ,החודה היוניכב וא) תונכ לש
הלוכי "םשגהו" ומכ ריש .תילולימו תילקיזומ תונטשפ לעמ םמורתהל חילצמ םהמ
תררוש קסידב תורחא תועוצר הברה ךכ לכב לבא ,דחוימב תרשכומ תרצוי קר רבחל
לא ךרדב סמסמתמו ךלוהש ,לודג שוגירב דימת םיליחתמ תבש לש םירישה .תרוצב
"הרטיג לע תצק ינגנת" ומכ ריש .ידמ לודג קלח לבא ,הלילח ,םלוכ אל .ןומזפה
רנא'זהמ תועוצר תורשע ומכ קוידב עמשנ אוה .ףפוחמ טושפ ,םלוכ יל וחלסיו ,אוה
תיטנתוא ...איה האצותה תבשב רבודמו תויה לבא ,תטלחומ תומלעתהל תוכוזש יחרזמה
םינגנמ .התורישל ןאכ הדמעש תראופמה תרחבנה עקר לע הלדג הבזכאה ?ונרמא רבכ
הברה האצותל תופצל רשפא הדלוגניס יבאו וקסרפ רהוז ,ידפ רשא ,ןייפ יסוי ומכ
.בורודוח רנבא ,ילקיזומה קיפמה לש ותבוחל רקיעב םירומא םירבדהו ,תילנב תוחפ
,תבש תא חבשל םיצורמ רתוי ויה רודמה יריכב .ישוקב םיבתכנש ,םישק םירבד הלא
.ספסופמ טקיורפב רבודמש ךכמ םלעתהל רשפא יא לבא ,תויוכז תברו הרקי השא
.לודגב

בקעי ילוא .ןתעדו יטננימוד יתונמא להנמ יווילב לבא ,בוש תוסנל ךירצ :תודיתע
.הז לע ובשחת .יפסכ יתמ ,ןכ ןכ .יפסכ יתמ ,ןיפולחלו ,דעלג


(היח העפוה) קומע לוחכ ברע
.םיריש ןומה ויה לאירא ריאמל :וטומ

תוחונ יא ררועמ ,רמאנ אלש ,הזה ןיינעה ,םזגומ תצק :םיטפושה רבח יקומינ
החצנהה תיישעת לבא ,ד"יה לאירא ריאמ לע רמול תובוט םילימ קר ונל שי .תטלוב
,"םיל בגה םע" םובלאה אצי הליחתב .הנטק הרחסמ תרדשמ רבכ ותומ רחאל המקוהש
אצוי וישכעו ,ותומל הנש תואלמב הכרענש םייביסולקסקא םיפתתשמ תבר העפוה דעיתש
םייתנש תואלמב הכרענש תוחפ םייביסולקסקא םיפתתשמ תבר העפוה דעתמש ,הזה קסידה
וליפא ,םיעצבמה םגו ,םירחא םירישהמ קלח .קדצב ולאשת ,לדבהה המ זא .הידגרטל
רודה" לש ויעוציבב רבודמ םעפהש ךכב דוחיי אוצמל הסנמ םיטילקתה תרבח .הפיטעה
.ח"שתב דלונ ןושארה קסידב רשש ןפג ביבאש וליאכ ,"תילארשיה הקיזומה לש ריעצה
.וט הס CMN. -ב הזו ,יצרא דהב אצי ןושארה קסידה ?יתימאה לדבהה המ םיעדוי
ךרע םוש םיקינעמ אלו םיילנב םה "קומע לוחכ ברע"ב םיעוציבה תיברמ ,המאתהב
םע תדגא"ל וסינכהש ,האובנה יטוש םה ללכהמ םיאצוי .תירוקמה הסריגל ףסומ
ךיא"ל תוישנו סקס ףטונ עוציב הנתנש רבנע ימת ,הביבח תוטש חור "תינקיסקמ
ריש לש ןיוואד"ל שממ תילנמונפ הסריגב ,ןבש ימולש דוחייבו ,"ינא םימעפל
ורבח ןבש לש תינדילקה תויזואוטריווה ףוריצב ,לאיר א לש תונינשה ."האחמ
םג ףולחנ ,הערפ תא ונרבע םא ,ארונ אל .רתוימ לכה ךסה ןיידעו .תפומ תריציל
.וזה החידאפה לעמ

ללוכה ,ותומל םינש שולש ןויצל העפוה ךותמ קסיד ,"תוננבה ףפוכמ" :תודיתע
.לאירא ריאמ ירישל םידלי תולהקמ לש םיעוציב


ףסוא - העיגנ דוע
.םוילאו ול ןתינ ,הירטסיהב םעה :וטומ

.ריבס דשח תססבמה הליע דימת אוה םינוש םינמא לש ףסוא :םיטפושה רבח יקומינ
תיברמב ?בוט הז ,לזאזעל ,ימלו וירוחאמ דמועש יתונמאה וקה המ ,אצוי אוה המל
לע רמוש דוע "העיגנ דוע" .קפסב הז םגו ,םיטילקתה תרבחל טרפ דחא ףאל ,םירקמה
תא םירידגמ םא ,דיגנ .םישעור םירקור לש תוטקש תואיצי ומכ והשמ .םיוסמ טפסנוק
רקור ללכב הז המ ,םצעבו .ןשרוטסיד ישנאכ רבדל ליחתת וקינשכ תא וא יאנב רתיבא
ולש ראוטרפרהמ רכינ קלח שידקהל בייח אוה ןמז ךרואל דורשל ידכ ירה ?ילארשי
תרגסמב גירח ריש היה אל ,ףסואב עיפומה ,"העיגנ דוע" .הלאקסה לש עוגרה דצל
אל ,רוציקב .חוקל אוה ונממש םובלאה חור תא בטיה ףקיש אלא ,תושאטנה לש הריציה
םימותחה תא בטיה םינייפאמש םירישב אלא ,תוטקש "תואיצי" לש ץבקמב רבודמ
יתונמא קודיצ םע ,יצרא דה ינמא לש םיטיהל ףסוא - התעמ ורמא ןכל .םהילע
הזה גוסהמ םיפסוא ןכש ,םיוסמ ןבומב ,תנגוה הניא וזה הדיריה לבא .ילמינימ
םירקמב ,טפסנוק קיבדהל וסינ תוחפל ןאכ .תורבחה לכבו ,םירקבל תושדח םיאצוי
יריש ףסוא ,ןוקילה לש "הפי שמש םויב" ע"ע .הזה ןויסינה לע וליפא ורתיו םירחא
יריש ףסוא CMN, לש "ואימור וה" ,ןיפולחלו ,(תרדגומו הרצ הירוגטק , ןכא) הבהא
םירצומה תא הנוק ללכב והשימ ,ודיגת .הרבח התוא לש העיסנה יריש ףסואו ,הבהא
יעטק אלל קסיד לע הברצנש תינופוידר הקיזומ תינכות ומכ םיעמשנש ,הלאה םיהומתה
.םיטאוד ףסוא לרגוי הלאשה לע םינועה ןיב ?רושיק

...םירקור לש תועסה ףסוא ,העיסנב תובהא ףסוא ,םיבהואמ םירקור ףסוא :תודיתעהבתכל הבוגת

ףדה שארל

רבחל חלש

הספדה

האבה הבתכ

תמדוק הבתכ
הילאוטקא
םיקזבמ
תושדח
םויה
טרופס
םיקסע
ברע ברע
תועד
םויה תנומת
היזיוולט תרוקיב
אירול ןנער
עובש ףוס יפסומ
תבש ףסומ
עובשפוס
תורפס
תוברת
ןשקא
   ביבא לת ןמז
תובתכ
לטנזור קיבור
הדוהי רבדמ
גרוח ןב
סיילפ זורמ
לארשי לוק
תוברת תריז
תרייסה
הליל ןמז
לוכיעה תכרעמ
השיא ,רבג ,הייתש ,לכוא
יאמש תיב
תבהצ
ל"גס תנפוא
עובשב 1 רתא
בתכמ
  ןולוח ימוקמ ןמז
  ןורשה ןמז
קוריה ףדה
  ןושאר ימוקמ ןמז
  בגנה ןמז
  הפיח ןמז
  ןמזה לכ
םייעובש םיפסומ
הקירמא בירעמ
םיקסע ןיזגמ
םישנ
תואירבל
ןונגס
עדמ
רישיה וקה
ןייל ןוא
םידליל בירעמ
לנימרט
םיניזגמ
תא
םירוה תויהל
םיבשחמ
המרוג
תוחול
בכר חול
תוריד חול
םישורד חול
יללכ חול
םיתוריש
ריוא גזמ
הכרב יסיטרכ
םייונמ בירעמ
םיסרגנוק בירעמ
בהז יפד
ג"בתנ
תורומש תויוכזה לכ © All rights reserved